AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 100 ml dung dịch KOH 1,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  • A. 12,6. 
  • B. 10,2. 
  • C. 17,2
  • D. 9,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nCH3COOC2H5 = 0,1 và nKOH = 0,15

  CH3COOC2H5 + KOH → CH3COOK + C2H5OH

  Chất rắn gồm CH3COOK (0,1) và KOH dư (0,05)

  → mrắn = 12,6 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>