AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O2, sinh ra 0,5 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác, a mol X làm mất màu vừa đủ 0,06 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a là

  • A. 0,030. 
  • B. 0,012. 
  • C. 0,010.
  • D. 0,020.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  đặt nX = x

  BTNT(O) nCO2 = 3x + 0,52

  → m = 12(3x + 0,52) + 0,5.2 + 16.6x = 132x + 7,24

  nKOH = 3x và nC3H5(OH)3 = x, bảo toàn khối lượng:

  132x + 7,24 + 56.3x = 9,32 + 92x → x = 0,01

  → nCO2 = 0,55

  nX = (nH2O -nCO2)/(1 - k) → k = 6

  Dó có 3 nhóm COO nên mỗi phân tử X cộng được 3Br2

  nBr2 = 0,06 → a = 0,02

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>