AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X gồm etanol và axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản ứng đạt 80%, thu được 7,04 gam etyl axetat. Mặt kh|c, cho m gam X tác dụng với NaHCO3 dư, thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là

  • A. 10,6
  • B. 13,6
  • C. 18,9
  • D. 14,52

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nCH3COOH ban đầu = nCO2 = 0,15

  nCH3COOC2H5 = 0,08

  CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

  0,08                   0,08                0,08

  Dễ thấy 0,08/0,15 # 80% hiệu suất đã được tính theo C2H5OH

  → nC2H5OH ban đầu = 0,08/80% = 0,1

  → m = 13,6

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>