AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lên men m gam glucozơ thành etanol (với hiệu suất 82%) hấp thụ lượng CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,22 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch muối X. Để thu được kết tủa lớn nhất từ X cần ít nhất 100 ml dung dịch NaOH 0,4M và Na2CO3 0,8M. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 70,24. 
  • B. 35,1. 
  • C. 28,1. 
  • D. 37,3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Muối X là Ba(HCO3)2

  nNaOH = 0,04 và nNa2CO3 = 0,08

  OH- + HCO3- → CO32- + H2O

  → nBa(HCO3)2 = nBaCO3 max = nCO32- tổng = 0,12

  Vậy CO2 + Ba(OH)2 ( 0,22) → Ba(HCO3)2 (0,12) và BaCO3 (0,1)

  Bảo toàn C → nCO2 = 0,34

  → nC6H12O6 phản ứng = 0,17

  → mC6H12O6 đã dùng = 0,17.180/82% = 37,32 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>