AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

  • A. 8,20.               
  • B. 8,56.                 
  • C. 10,40.         
  • D. 3,28.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: nCH3COOC2H5 = 0,1 mol > nNaOH = 0,04 mol.

  ⇒ mChất rắn = nCH3COONa = 0,04 mol.

  ⇒ mCH3COONa = 0,04 × (15 + 44 + 23) = 3,28 gam

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>