AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các chất có thể tham gia phản ứng thủy phân trong điều kiện thích hợp là? 

  • A. Xenlulozơ, tinh bột, tristearin, anilin.  
  • B. Saccarozơ, tinh bột, tristearin, Gly-Gly-Ala.
  • C. Saccarozơ, tinh bột, glucozơ, Gly-Gly-Ala.       
  • D. Saccarozơ, glucoza, tristearin, Gly-Gly-Ala.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Cấu hình e của R2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6.

  ⇒ Cấu hình e của R: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.

  ⇒ R thuộc chu kì 4 và thuộc PNP VIIIB Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>