AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 có thể tan trong dung dịch glucozơ.

  (b) Anilin là một bazơ,dung dịch của nó làm cho giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh.

  (c) Vinyl axetat phản ứng được với dung dịch brom.

  (d) Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng được với ancol etylic.

  (e) Dung dịch saccarozơ có khả năng làm mất màu nước brom.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (b) Sai vì tính bazo của anilin rất yếu ⇒ không làm đổi màu quỳ tím.

  + (e) Sai vì saccarozo không có liên kết π kém bền, không có nhóm chức andehit ⇒ Không làm mất màu nước brom.

  Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>