YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, màu sắc của hoa do 2 cặp gen A, a và B, b quy định; kích thước cây do cặp gen D, d quy định. Cho cây P tự thụ phấn, thu được F1 phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ, thân cao: 4 hoa trắng thân thấp: 3 cây hoa trắng, thân cao. Biết không có đột biến gen và hoán vị gen. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng?

  I. Cây P dị hợp tử về 3 cặp gen đang xét

  II. Có 3 kiểu gen quy định thân cao, hoa đỏ F1

  III.Trong các cây thân thấp, hoa trắng, tỉ lệ cây đồng hợp về 3 cặp gen chiếm 1/2

  IV. Nếu cho các cây thân cao, hoa trắng tự thụ, xác suất cây thân thấp, hoa trắng chiếm 1/6

  • A. 2       
  • B. 4             
  • C. 1                     
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét riêng từng cặp tính trạng:

  + Đỏ : trắng = 9 : 7 = 16 loại tổ hợp = 4 × 4 → P dị hợp 2 cặp: AaBb × AaBb, tương tác bổ sung

  Quy ước gen: A_B_: đỏ; A_bb + aaB_ + aabb: trắng

  + cao : thấp = 3 : 1 → Dd × Dd

  Quy ước gen: D: cao trội hoàn toàn so với d : thấp

  P: AaBbDd → (1) đúng

  Thân cao, hoa đỏ F1:Thân cao D_: 2 kiểu gen; Hoa đỏ A_B_: 4 kiểu gen Có 2 × 4 = 8 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao hoa đỏ F1 → (2) sai

  Cây thân thấp hoa trắng F1: (A_bb + aaB_ + aabb)dd = 7/16 × 1/4 = 7/64 Cây thân thấp hoa trắng đồng hợp 3 cặp gen:

  (AAbb + aaBB + aabb) dd = (1/4 × 1/4 + 1/4 × 1/4 + 1/4 × 1/4) × 1/4 = 3/64

  → Trong các cây thân thấp, hoa trắng, tỉ lệ cây đồng hợp về 3 cặp gen chiếm: 3/64 : 7/64 = 3/7 (3) sai

  Các cây hoa trắng tự thụ tạo ra 100% cây hoa trắng, vì để tạo thành hoa đỏ cần 2 alen A và B

  Các cây thân cao tự thụ

  DD × DD → 100% thân cao

  Dd × Dd → 75% thân cao :25% thân thấp

  dd × dd → 100% thân thấp

  →Các cây thân cao hoa trắng tự thụ → cây thân thấp, hoa trắng chiếm: (25% + 100%)/300% = 5/12→(4) sai

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75698

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON