ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau về phép lai ♂ AaBbDd × ♀ AaBbdd, có bao nhiêu dự đoán đúng?

  I. Có tối đa 18 loại kiểu gen bình thường và 24 loại kiểu gen đột biến

  II.Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử

  III. Thể ba có thể có kiểu gen là AabbbDd IV. Thể một có thể có kiểu gen là aabdd

  • A. 2       
  • B. 3                
  • C. 5                         
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Ở cơ thể đực, 1 số tế bào, cặp Bb không phân li trong giảm phân I

  → Tạo 4 loại giao tử: - 2 loại giao tử bình thường: B, b

  -  2 loại giao tử đột biến: Bb, 0

  + Còn lại: Aa cho 2 loại giao tử A và a, Dd cho 2 loại giao tử D và d, dd cho 1 loại giao tử d, Bb bên cái cho 2 loại giao tử B và b

  → Cơ thể đực tạo ra tối đa: 2 × 4 × 2 = 16 loại giao tử → (2) đúng

  + Xét phép lai: Aa × Aa → 3 loại kiểu gen Dd × dd → 2 loại kiểu genBb × Bb → 7 loại kiểu gen, trong đó 3 kiểu gen bình thường, 4 kiểu gen đột biến

  → Phép lai tạo ra: 3 × 2 × 3 = 18 loại kiểu gen bình thường và 3 × 2 × 4 = 24 loại kiểu gen đột biến → (1) đúng

  + Thể ba (2n + 1) tạo ra từ phép lai Bb × Bb có thể là BBb hoặc Bbb, không có bbb → (3) sai

  + Thể một (2n – 1) ra từ phép lai Bb × Bb có thể là B hoặc b → (4) đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75692

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON