YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, xét 3 gen A, B, D quy định 3 tính trạng khác nhau và alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: ♀ \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}} \times \)\(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}}\) 

  thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm 4%. Có bao nhiêu dự đoán sau đây là đúng với kết quả F1?

  1.Có 21 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình

  2.Kiểu hình có 2 trong 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 30%

  3.Tần số hoán vị gen là 36%

  4.Tỉ lệ kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội chiếm 16.5%

  5.Kiểu hình dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 10%

  6.Xác suất để 1 cá thể A-B-D- có kiểu gen thuần chủng là 8/99

  • A. 4        
  • B. 6                         
  • C. 5                  
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tỷ lệ lặn về 3 tính trạng : \(\frac{{ab}}{{ab}}{\rm{dd = 0,04}} \to \frac{{ab}}{{ab}} = \frac{{0,04}}{{0,25}} = 0,16 = 0,32 \times 0,5 = \frac{{1 - f}}{2} \times 0,5\)=> f = 36% A-B- = 0,5 + 0,16 =0,66 ; A-bb=aaB- = 0,25 -0,16 = 0,09 

  D- = 0,75 ; dd =0,25

  Xét các phát biểu:

  1.đúng, số loại kiểu gen là 7×3 =21 ; số loại kiểu hình là 4×2=8

  2.đúng, kiểu hình có 2 trong 3 tính trạng trội: A-B-dd + A-bbD- + aaB-D- = 0,66×0,25 + 2×0,09×0,75 =0,3

  3. đúng

  4.đúng, tỷ lệ kiểu hình mang 1 trong 3 tính trạng trội: A-bbdd +aaB-dd + aabbD- = 2×0,09×0,25 + 0,16 ×0,75 =0,165

  (5) sai, kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen là \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}}\)

  = 2x 0,32x 0,5x 0,5 = 0,16

  6. đúng, tỷ lệ A-B-D- = 0,66×0,75=0,495

  Tỷ lệ \(\frac{{AB}}{{AB}}{\rm{DD}} = 0,5 \times 0,32 \times 0,25 = 0,04\)

  Tỷ lệ cần tính là \(\frac{{0,04}}{{0,495}} = \frac{8}{{99}}\)

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75711

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON