AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở cà chua, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Hai cặp gen này phân ly độc lập, biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng ?

  I. Ở loài này có tối đa 4 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ

  II. Cho một cây thân cao, quả đỏ tự thụ phấn đời con luôn thu được nhiều hơn 1 loại kiểu hình

  III. Cho một cây thân cao, quả đỏ tự thụ phấn nếu thu được 4 loại kiểu hình thì số cây thân thấp quả vàng chiếm tỷ lệ 18,75%

  IV. Cho một cây thân thấp quả đỏ tự thụ phấn có thể thu được 2 loại kiểu hình ở đời con. 

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Hai gen phân ly độc lập,

  I đúng

  II, sai, cây đồng hợp trội tự thụ phấn cho 1 loại kiểu hình

  III. cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn cho 4 loại kiểu hình → cây này có kiểu gen AaBb → tỷ lệ thấp vàng chiếm 6,25%→ III sai

  IV. đúng, VD cây aaBb tự thụ phấn thu được 2 loại kiểu hình.

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>