AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nhân 10 tiến hóa X tác động vào quần thể theo thời gian được mô tả qua hình vẽ dưới dây

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về nhân tố tiến hóa X này?

  I. Nhân tố X là nhân tố có hướng.

  II. Nhân tố X làm thay đổi cả tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

  III. Nhân tố X làm tăng đa dạng di truyền của quần thể

  IV. Nhân tố X có xu hướng giảm dần kiểu gen dị hợp tử và duy trì các kiểu gen đồng hợp trong quần thể. 

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Nhân tố này tác động qua thời gian làm cho quần thể chỉ còn kiểu gen aa: đây là 1 dạng chọn lọc vận động

  Ta có thể thấy nhân tố này làm thay đổi cả tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

  Trong quần thể sau khi chịu tác động của nhân tố X chỉ còn lại kiểu gen aa

  Xét các phát biểu:

  I đúng

  II đúng

  III sai

  IV sai, vì kiểu gen AA cũng không còn

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>