AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron [khí hiếm] (n - 1)dans1 .Vị trí của nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

  • A. ns1, X ở chu kì n, nhóm IA
  • B. (n -1)d5ns1 và chu kì n , nhóm VIB
  • C. (n -1)d10ns1 và chu kì n , nhóm IB
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét đáp án A.

  a = 0 → Cấu hình electron của nguyên tố X: [khí hiếm]ns1

  X có số lớp electron = n → X thuộc chu kì n.

  X có 1 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp ns → X thuộc nhóm IA.

  • Xét đáp án B.

  a = 5 → Cấu hình electron của nguyên tố X: [khí hiếm](n - 1)d5ns1

  X có số lớp electron = n → X thuộc chu kì n.

  X có 6 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp (n - 1)d → X thuộc nhóm VIB.

  • Xét đáp án C.

  a = 10 → Cấu hình electron của nguyên tố X: [khí hiếm](n - 1)d10ns1

  X có số lớp electron = n → X thuộc chu kì n.

  X có 1 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp (n - 1)d → X thuộc nhóm IB.

  → Chọn D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>