AMBIENT
 • Câu hỏi:

  A, B ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng. B thuộc nhóm 5. Ở trạng thái đơn chất chúng không phản ứng với nhau.Tổng số p trong 2 hạt nhân nguyên tử bằng 23. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là

  • A. Chu kì 3, nhóm VIA
  • B. Chu kì 3, nhóm IVA
  • C. Chu kì 2, nhóm IVA
  • D. Chu kì 2, nhóm VIA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì A và B ở hai phân nhóm chính kế tiếp nhau, B ở nhóm V → A ở nhóm IVA hoặc VIA.

  - A và B không thể ở cùng chu kì (vì 2 nguyên tố kế tiếp nhau trong cùng chu kì chỉ hơn kém nhau 1 proton → A và B ở ô 11 và 12.

  Cấu hình electron của A và B: 1s22s22p63s1 và 1s22s22p63s2

  → A và B thuộc nhóm IA và IIA → không thỏa mãn vì B thuộc nhóm V.

  • Giả sử A,B đều ở chu kì nhỏ, các lớp e: C(2,4);N(2,5);O(2,6);Si(2,8,4);P(2,8,5);S(2,8,6)

  Nhận thấy B là N (nitơ) và A là S (lưu huỳnh) hoặc B là P (photpho) và A là O (oxi)

  Mà ở trạng thái đơn chất chúng không phản ứng với nhau.

  → A là lưu huỳnh và B là nitơ.

  Cấu hình electron của lưu huỳnh là 16S: 1s22s22p63s23p4 → A thuộc chu kì 3, nhóm VIA.

  → Chọn A.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>