YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron lớp ngoài cùng (n = 3) tương ứng là ns1, ns2 np1 , ns2 np5 . Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  • A. A, M, X lần lượt ở các ô thứ 11, 13, 17 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • B. A, M, X thuộc nhóm IA, IIIA, VIIA
  • C. A, M, X đều thuộc chu kì 3
  • D. Trong 3 nguyên tố , chỉ có X là nguyên tố kim loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét nguyên tố A có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s1

  → Cấu hình electron của A là: 1s22s22p63s1

  Số thứ tự nguyên tố = số electron = 11.

  A có 3 lớp electron → A thuộc chu kì 3.

  A có 1 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp 3s → A thuộc nhóm IA → A là kim loại.

  • Xét nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p1

  → Cấu hình electron của M là 1s12s22p63s23p1

  Số thự tự nguyên tố = số electron = 13.

  M có 3 lớp electron → M thuộc chu kì 3.

  M có 3 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p → M thuộc nhóm IIIA → M là kim loại.

  • Xét nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p5

  Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p5

  Số thứ tự nguyên tố = số electron = 17.

  X có 3 lớp electron → X thuộc chu kì 3.

  X có 7 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p → X thuộc nhóm VIIA → X là phi kim.

  → Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20325

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON