AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 17, số proton của X nhiều hơn Y 2  proton. Tổng số electron trong ion (X3Y)2- là 32. Nhận xét nào sau đây không đúng.

  • A. X, Y, Z thuộc cùng một chu kì
  • B. X, Z thuộc cùng một nhóm
  • C. Z thuộc nhóm IA
  • D. Y thuộc nhóm IVA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là ZX, ZY

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {Z_X} - {Z_Y} = 2\\
  3{Z_X} + {Z_Y} = 32 - 2
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_X} = 8\\
  {Z_Y} = 6
  \end{array} \right.\)

  ZZ = 17 - ZX - ZY = 17 - 8 - 6 = 3.

  Cấu hình electron của X, Y, Z là

  8X: 1s22s22s4 → X thuộc chu kì 2, nhóm VIA.

  6Y: 1s22s22p2 → Y thuộc chu kì 2, nhóm IVA.

  3Z: 1s22s1 → Z thuộc chu kì 2, nhóm IA.

  → Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>