YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai nguyên tố X, Y ở hai chu kì liên tiếp và ở hai phân nhóm liên tiếp, tổng điện tích hạt nhân là 23. Mệnh đề nào sau đây không đúng

  • A. Hai nguyên tố là 7X và 16Y
  • B. Hai nguyên tố là 8X và 15Y
  • C. Hai nguyên tố là 9X và 14Y
  • D. X, Y là các nguyên tố thuộc nhóm A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổng điện tích hạt nhân là 23 → X, Y là các nguyên tố thuộc nhóm A → Đáp án D đúng.

  • Giả sử hai nguyên tố 7X và 16Y

  Cấu hình electron của 7X: 1s22s22p3 → X thuộc chu kì 2, nhóm VA.

  Cấu hình electron của 16Y: 1s22s22p63s23p4 → Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA.

  → Đáp án A thỏa mãn.

  • Giả sử hai nguyên tố 8X và 15Y

  Cấu hình electron của 8X: 1s22s22p4 → X thuộc chu kì 2, nhóm VIA.

  Cấu hình electron của 15Y: 1s22s22p63s23p3 → Y thuộc chu kì 3, nhóm VA.

  → Đáp án B thỏa mãn.

  • Giả sử hai nguyên tố 9X và 14Y

  Cấu hình electron của 9X: 1s22s22p5 → X thuộc chu kì 2, nhóm VIIA.

  Cấu hình electron của 14Y: 1s22s22p63s23p2 → Y thuộc chu kì 3, nhóm IVA.

  → Đáp án C không thỏa mãn.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON