AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  In early days, hydrochloric acid was done by heating a mixture of sodium chloride with iron sulfate.

  • A. In early days
  • B. done
  • C. heating
  • D. with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Từ vựng, sửa lỗi sai

  Giải thích:

  done => made

  Câu này sai vì dùng từ không đúng nghĩa. 

  do (v): làm; và make (v): tạo ra

  Tạm  dịch:  Trong  những ngày đầu tiên, axit clohiđric được  tạo  ra  bằng  cách  nung  nóng  một  hỗn  hợp  natri clorua với sắt sulfat.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>