AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  He was driving very fast because he didn’t know the road was icy.

  • A. If he knew the road was icy, he wouldn’t drive so fast.
  • B. He hadn’t been driving very fast if he would have known the road was icy.
  • C. If he had known the road was icy, he wouldn’t have been driving so fast.
  • D. He wasn’t driving very fast if he would know the road was icy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Viết lại câu, câu điều kiện

  Giải thích:

  Tạm dịch: Anh ấy đã lái xe rất nhanh bởi vì anh ấy không biết đường đã đóng băng. (Hành động lái xe là trong quá khứ)

  A. Nếu anh ấy biết đường đã đóng băng, anh ấy sẽ không lái xe quá nhanh. (Hiện tại anh ấy lái xe quá nhanh)

  B. Sai cấu trúc câu điều kiện loại 3

  C. Nếu anh ấy biết con đường đã đóng băng, anh ấy hẳn đã không lái xe quá nhanh.

  D. Sai cấu trúc câu điều kiện loại 2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>