• Choose A, B, C or D that best completes each unfinished sentences, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  Education is ……….a subject that the whole society cares about deeply.

  • A. admittedly
  • B. allegedly
  • C. expectedly
  • D. repeatedly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC