AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Deborah is going to take extra lessons to ___ what she missed when she was away.

  • A. catch up on
  • B. put up with
  • C. cut down on
  • D. take up with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  catch up on: theo kịp (chịu đựng/cắt giảm/thân thiết)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>