AMBIENT
 • Câu hỏi:

  This is the third time James ________ the volunteer program to the village.

  • A. joins
  • B. joined
  • C. has joined
  • D. has been joining

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cấu trúc “This is the firs/ second/ third time+ htht 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>