ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho cây hoa đỏ lai phân tích đời con Fa thu được 1 đỏ : 3 trắng. Cho cây hoa vàng lai phân tích đời con Fa thu được 1 vàng : 3 trắng. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa vàng, đời con F1 thu được 100% cây hoa tím, cho Flai phân tích đời con Fa thu được 1 tím : 3 đỏ : 3 vàng : 9 trắng. Nếu cho F1 tự thụ phấn thu được F2, trong tổng số cây ở F2, tỷ lệ cây hoa tím và cây hoa trắng lần lượt chiếm tỷ lệ là: 

  • A. 9/16 và 1/16  
  • B. 27/64 và 1/64     
  • C. 81/256 và 49/256    
  • D. 81/256 và 207/256

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Ta thấy cho con F1 lai phân tích cho 16 tổ hợp → F1 dị hợp về 4 cặp gen,

  Cây hoa đỏ và cây hoa vàng đem lai phân tích cho tỷ lệ 1 :3 (có 4 tổ hợp) → dị hợp tử về 2 cặp gen

  Quy ước gen :

  A-B-ccdd : hoa đỏ 

  aabbC-D- : Hoa vàng

  A-B-C-D- Hoa tím

  Còn lại là hoa trắng

  P: AABBccdd × aabbCCDD → F1 : AaBbCcDd

  Cho F1 tự thụ phấn AaBbCcDd × AaBbCcDd

  Tỷ lệ cây hoa tím là (3/4)4 = 81/256

  Tỷ lệ cây hoa đỏ và vàng bằng nhau và bằng 7/16 × 9/16 = 63/256

  Tỷ lệ cây hoa trắng = 1 – 81/256 - 2×(63/256) = 49/256

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>