YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Loài đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn.

  2. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên X không có alen tương ứng trên Y và cá thể có cơ chế xác định giới tính là XY.

  3. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên Y không có alen tương ứng trên X.

  4. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên X và cơ chế xác định giới tính là XO.

  5. Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm trên NST thường.

  6. Loài lưỡng bội, đột biến gen lặn thành gen trội, gen nằm trên NST thường hoặc NST giới tính.

              Nếu một gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn thì số trường hợp biểu hiện ngay kiểu hình là

  Số trường hợp đột biến thể hiện ra kiểu hình là: 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Các trường hợp biểu hiện ra kiểu hình là: (1),(2),(3),(4),(6)

  Ở trường hợp (5) đột biến biểu hiện ra kiểu hình khi cơ thể mang đột biến có kiểu gen đồng hợp lặn, hoặc các gen trội không hoàn toàn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA