RANDOM
 • Câu hỏi:

  CaO phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?  

  • A. H2O; SO2; Cu(OH)2; HCl 
  • B. H2O, HCl, H2SO4, CO2
  • C. CO2, HCl, NaOH, H2O
  • D. CO2, HCl, NaCl, H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CaO + CO2 →  CaCO3

  CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

  CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

  CaO + H2O → Ca(OH)2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>