AMBIENT
 • Exercise 2: Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  A new ______ satellite has just been launched into the earth's orbit to take some necessary photographs.

  • A. communicate
  • B. communication
  • C. communicative
  • D. communicatively

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>