Giải bài tập C3 Bài 25 trang 70 SGK Vật lý 7

Giải Giải bài C3 Bài 25 tr 70 sách GK Lý lớp 7

Từ hảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập C3

 • Số chỉ của vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ của nguồn điện.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài tập C3 Bài 25 trang 70 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 • Midoriya Izuku

  ho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11, trong đó vôn kế V có chỉ số 6,2V; vôn kế V1 có chỉ số 3,2V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Midoriya Izuku

   Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mỗi quan hệ nào dưới đây?

     A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

     B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

     C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

     D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V , U23 = 2,5V. Hãy tính U13.

     b. Biết U13 = 11,2V , U12 = 5,8V .Hãy tính U23.

     c. Biết U23 = 11,5V , U13 = 23,2V. Hãy tính U12.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

   Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

   Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai khi sử dụng vôn kế:

     1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0;

     2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất;

     3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc;

     5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo;

     6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     7. Ghi lại giá trị vừa đo được;

     Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

     A. 1 → 2 →3 →4 →7     B. 5 →1 →3 →4 →7

     C. 5 →6 →1 →4 →7     D. 1 →5 →3 →4 →7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Midoriya Izuku

  Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng.

     A. 314mV     B. 1,53V

     C. 3,16V     D. 5,8V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời