RANDOM

Hỏi đáp về Hiệu điện thế - Vật lý 7

*/ ?>

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Vật lý 7 Bài 25 Hiệu điện thế các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Vật lý HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Chúc các em học sinh có nền tảng kiến thức Vật lí thật tốt nhé!

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (37 câu):

 • Time To We Shine For Viet Nam

  đơn vị đo hiệu điện thế là gì? Để đo hiệu điện thế thì dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào để đo hiệu điện thế trong mạch

  Theo dõi (0) 16 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Dương

  một đoạn mạch gồm 2 bóng đèn Đ1, Đ2 mắc nối tiếp,hiệu điện thế ở hai đầu mỗi đèn tương ứng là U1=5V;U2=3,5V.Hiệu điện thế ở 2 đầu mạch(U) có giá trị là: 

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phải mắc vôn kế theo cách nào dưới đây?

     A. Mắc vôn kế song song với đoạn mạch sao cho chốt âm của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

     B. Mắc vôn kế nối tiếp với đoạn mạch sao cho chốt dương của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

     C. Mắc vôn kế song song với đoạn mạch sao cho chốt dương của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

     D. Mắc vôn kế nối tiếp với đoạn mạch sao cho chốt dương của nó được mắc về phía cực âm của nguồn điện.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế giữa U1 = 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I1, khi đặt hiệu điện thế U2 = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2.

     a. Hãy so sánh I1 và I2. Giải thích tại sao có thể so sánh kết quả như vậy

     b. Phải đặt vào hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế là bao nhiêu thì đèn sáng bình thường? Vì sao?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Cho mạch điện có sơ đồ trong hình 26.6.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Hãy cho biết vôn kế đo hiệu điện thế nào trong trường hợp công tắc K mở và trong trường hợp công tắc K đóng.

     b. So sánh số chỉ của vôn kế trong hai trường hợp ở câu a trên đây.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Vôn kế trong sơ đồ nào ở hình 26.4 đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện để hở?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế (hay hiệu điện thế bằng 0)?

     A. Giữa hai đầu một chuông điện đang reo.

     B. Giữa hai đầu đèn LED đang sáng.

     C. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện.

     D. Giữa hai cực của một pin còn mới chưa mắc vào mạch.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn của đèn pin đang sáng có trị số như thế nào?

     A. Luôn bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở.

     B. Luôn nhỏ hơn hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện dùng cho đèn pin này khi mạch hở.

     C. Luôn lớn hơn hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

     D. Luôn bằng hiệu điện thế định mức ghi trên bóng đèn pin đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn hoặc trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì?

     A. Là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó khi có dòng điện chạy qua chúng.

     B. Là giá trị của hiệu điện thế nhỏ nhất được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó.

     C. Là giá trị của hiện điện thế định mức cần phải đặt vào hai đầu dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường.

     D. Là giá trị của hiệu điện thế cao nhất không được phép đặt vào hai đầu dụng cụ đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Phát biểu nào dưới đây cho biết ý nghĩa số vôn ghi trên một bóng đèn?

     A. Nếu mắc vôn kế vào hai đầu bóng đèn thì trong mọi trường hợp số chỉ của vôn kế luôn bằng số vôn đó.

     B. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số nhỏ hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

     C. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có trị số lớn hơn số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

     D. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có giá trị bằng số vôn đó thì đèn sáng bình thường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Cho các sơ đồ mạch điện như hình 26.1.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Hãy ghi dấu (+) vào một trong hai chốt của vôn kế trong mỗi sơ đồ trên đây để có các vôn kế được mắc đúng.

     b. Cho biết mỗi vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm nào trong mạch điện của nó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Trong trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?

     a. Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch.

     b. Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.

     c. Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín.

     d. Giữa hai đầu bóng đèn phát sáng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 3V.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Khi công tắc K mở, các vôn kế V và V1 có chỉ số Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?

     b. Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Uđ = 2,5V, vôn kế V1chỉ U = 1,5V. Tính số chỉ U của vôn kế V2 khi đó.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  ho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.12, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V, vôn kế V1 có chỉ số 3,0V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  ho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11, trong đó vôn kế V có chỉ số 6,2V; vôn kế V1 có chỉ số 3,2V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 và Đ2

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

   Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mỗi quan hệ nào dưới đây?

     A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

     B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

     C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

     D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

     a. Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V , U23 = 2,5V. Hãy tính U13.

     b. Biết U13 = 11,2V , U12 = 5,8V .Hãy tính U23.

     c. Biết U23 = 11,5V , U13 = 23,2V. Hãy tính U12.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

   Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

   Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai khi sử dụng vôn kế:

     1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0;

     2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất;

     3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc;

     5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo;

     6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

     7. Ghi lại giá trị vừa đo được;

     Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

     A. 1 → 2 →3 →4 →7     B. 5 →1 →3 →4 →7

     C. 5 →6 →1 →4 →7     D. 1 →5 →3 →4 →7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng.

     A. 314mV     B. 1,53V

     C. 3,16V     D. 5,8V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

     A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm.

     B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.

     C. Giữa hai cực của một pin còn mới.

     D. Giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?

     A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện kín.

     B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang được mắc trong mạch điện kín với nguồn điện đó.

     C. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện để hở.

     D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lụa chọn là phù hợp nhất đi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.

  Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7

   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Midoriya Izuku

  Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?

     A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích.

     B. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

     C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó.

     D. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

*/?>
AMBIENT
?>