YOMEDIA

Bài tập 69 trang 31 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 69 tr 31 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho hai đa thức A = 3x4 + x3 + 6x – 5 và B = x2+ 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B . Q + R.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vậy 3x4 + x3 + 6x – 5 = (x2+ 1)(3x2 + x – 3) + 5x - 2

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 69 trang 31 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • May May

  Tìm a và b để đa thức x3 + ax2 + 2x + b chia hết cho đa thức x2 + x + 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  sắp sếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia:

  (x^3 -11x+5-3x^2):(x-5)

  (4x^4_5x^2-3-3x^3+9x):(x^2-3)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  +Chứng minh:
  \(n^5-n\text{ }⋮\text{ }30\text{ }\text{ }v\text{ới }n\in N\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Tìm a, b để đa thức \(2x^4-3x^3+ax^2-x+b\) chia hết cho \(x^2+3x-4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  1. Tính nhanh:

  (x2-3x+xy-3y):(x+y)

  2.Tìm GTLN của biểu thức B biết:

  B=9+4x-x2

  CẦN GẤP :<

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  (x2-y2+6y-9)/(x-y+3)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hành thư

  xác định hằng số a sao cho

  a, \(4x^2-6x+a\)chia hết cho x-3

  c, \(x^3+ax^2-4\) chia hết cho \(x^2+4x+4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Tìm a sao cho: x4 + ax2 + 1 chia hết cho x2 + x + 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Tìm a sao cho đa thức x4-x3+6x2-x+a chia hết cho đa thức x2-x+5.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Thực hiện phép chia bằng cách phân tích đa thức thành nhân tử

  a) \(\left(x^5+x^3+x^2+1\right):\left(x^3+1\right)\)

  b) \(\left(x^2+5x+6\right):\left(x+3\right)\)

  c) \(\left(x^3+x^2-12\right):\left(x-2\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Tìm x € z để biểu thức nhận gtrị nguyên:

  a) A=2x+2/x-3

  b) B=2x2+x-5/2x+1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  cho da thuc P=x5-x4 va Q=x4-x3 tim da thuc r sao cho p+q+r la da thuc khong

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  ĐỀ SỐ 2

  Bài 1: (1,0 điểm) Thực hiện phép tính

  1. 2x2(3x –5) 2. (12x3y + 18x2y) : 2xy

  Bài 2: (2,5 điểm)

  1. Tính giá trị biểu thức: Q = x2–10x + 1025 tại x = 1005

  2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tửa. 8x2–2b. x2–6x –y2+ 9

  Bài 3: (1,0 điểm) Tìm số nguyên tố x thỏa mãn: x2–4x –21 = 0

  Bài 4: (1,5 điểm)Cho biểu thức A = 1/x-2+1/x+2+x^2+1/x^2-4 (x ≠ 2, x ≠ –2)

  1. Rút gọn biểu thức A.

  2. Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn –2 < x < 2, x ≠ –1 phân thức luôn có giá trị âm.

  Bài 5. (4 điểm)Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H. Đường thẳng vuông góc với AB kẻ từ B cắt đường thẳng vuông góc với AC kẻ từ C tại D.

  1. Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.

  2. Gọi Mlà trung điểm BC, O là trung điểm AD. Chứng minh 2OM = AH

  . Đề số 3

  Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử

  a. x2–2x + 2y –xy b. x2+ 4xy –16 + 4y2

  Bài 2: Tìm a để đa thức x3+ x2–x + a chia hết cho x + 2

  Bài 3: Cho biểu thức K=(a/a-1-1/a^2-a):(1/a+1+2/a^2-1)

  a.Tìm điều kiện của a để biểu thức K xác định và rút gọn biểu thức K

  b. Tính gí trị biểu thức K khi a=1/2


  Bài 4: Cho ΔABCcân tại A. Trên đường thẳng đi qua đỉnh A song song với BC lấy hai điểm M và N sao cho A là trung điểm của MN (M và B cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là AC). Gọi H, I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh MB, BC, CN.

  a. Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân?

  b. Tứ giác AHIK là hình gì? Tại sao?

  Bài 5: Cho xyz = 2006.Chứng minh rằng: 2006x /xy+2006x+2006+y/yz+y+2006+z/xz+z+1=1

  Đề 4:

  Bài 1.( 1,5 điểm)Thực hiện phép tính

  a)2x(x^2-3x+4) b) (x+2)(x-1) c) (4x^4-2x^3+6x^2):2x

  Bài 2. (2,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

  a) 2x^2 - 6x b) 2x^2 -18 c) x^3+3x^2+x+3 d)x^2-y^2+6y-9

  Bài 3. (2,0 điểm)Thực hiện phép tính:

  a) 5x/x-1+-5/x-1 b) 1/x-3+2/x+3+9-x/x^2-9 c) 4x+8/4-x^29(x^2-2x)

  Bài 4.( 3,5 điểm)Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Lấy một điểm E nằm giữa hai điểm O và B. Gọi F là điểm đối xứng với điểm A qua E và I là trung điểm của CF.

  a) Chứng minh tứ giác OEFC là hình thang.

  b) Tứ giác OEIC là hình gì? Vì sao?

  c) Vẽ FH vuông góc với BC tại H,FK vuông góc với CD tại K. Chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn thẳng HK.

  d) Chứng minh ba điểm E, H, K thẳng hàng.

  Bài5.( 0,5 điểm)Cho a, b, c, d thỏa mãn a+b=c+d;a^2+b^2=c^2+d^2

  Chứng minh rằng a^2013+b^2013=C^2013+d^2013

  Đề 5:

  Câu 1: Thực hiện phép tính:

  Câu 1: Thực hiện phép tính:a) 3x^2(4x^3+2x-4) b) (x^3-3x^2+x-3):(x-3)

  Câu 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

  a) 2x^2+2xy-x-y b)x^2-2x-3.

  Câu 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức: x^2-4x+25.

  Câu 4: Cho tam giác ABC vuông ở A, điểm M thuộc cạnh AB. Gọi I, H, K lần lượt là trung điểm của BM, BC, CM. Chứng minh:

  a) MIHK là hình bình hành.

  b) AIHK là hình thang cân.

  Làm nhanh giùm mk vs,mk đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  a,2x.(x3-3x2y+6xy3)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  xác định a sao cho x^4+ax^2+1 chia hết cho x^2+2x+1,giúp vs mn ơi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  xác định a sao cho 3x^2+ax+27 chia cho x+5 dư 2,giúp vs mn ơi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA