YOMEDIA
NONE

Bài tập 13 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 13 tr 9 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm x, biết:

\(\left( {12x-5} \right)\left( {4x-1} \right)+\left( {3x - 7} \right)\left( {1 - 16x} \right) = 81\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài 13 này, chúng ta sẽ tiến hành thu gọn biểu thức trước và sau đó giải phương trình theo x:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {12x - 5} \right)\left( {4x - 1} \right) + \left( {3x - 7} \right)\left( {1 - 16x} \right) = 81}\\ {48{x^2} - 12x - 20x + 5 + 3x - 48{x^2} - 7 + 112x = 81}\\ {\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,83x - 2 = 81}\\ {\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,83x = 83}\\ {\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 1} \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON