YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 12 tr 13 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \(\frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\);                                  b) \(\frac{10x+3}{12}=1+\frac{6+8x}{9}\)

c)    \(\frac{7x-1}{6}+ 2x =\frac{16 - x}{5}\);                       d)  \(4(0,5 - 1,5x) =-\frac{5x-6}{3}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{5x-2}{3}=\frac{5-3x}{2}\) ⇔ 2(5x - 2) = 3(5 - 3x)

                            ⇔ 10x - 4 = 15 - 9x

                             ⇔ 10x + 9x = 15 + 4

                             ⇔ 19x = 19

                             ⇔ x = 1

Câu b:

\(\begin{array}{l}
\frac{{10x + 3}}{{12}} = 1 + \frac{{6 + 8x}}{9}\\
 \Leftrightarrow \frac{{3(10x + 3)}}{{36}} = \frac{{36}}{{36}} + \frac{{4(6 + 8x)}}{{36}}
\end{array}\) 

                                    ⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x

                                    ⇔ 30x - 32x = 60 - 9

                                    ⇔ -2x  = 51

                                    ⇔ x  =  = -25,5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -25,5.

Câu c:

\(\frac{7x-1}{6}+ 2x =\frac{16 - x}{5}\) ⇔ 7x -1 + 12x = 3(16 - x)

                                    ⇔ 7x -1 + 12x = 48 - 3x

                                    ⇔  19x + 3x = 48 + 1

                                     ⇔ 22x  = 49

                                      ⇔ x = 49/22

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 49/22

Câu d:

\(4(0,5 - 1,5x) =-\frac{5x-6}{3}\) ⇔ 2 - 6x = \(- \frac{{5x - 6}}{3}\)

                                       ⇔ 6 - 18x = -5x + 6

                                       ⇔ -18x + 5x = 0

                                       ⇔ -13x  = 0

                                       ⇔ x   = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON