ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 76 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 76 tr 39 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí:

\(A=\frac{7}{19}.\frac{8}{11}+\frac{7}{19}.\frac{3}{11}+\frac{12}{19}\) ;

\(B= \frac{5}{9}.\frac{7}{13}+\frac{5}{9}.\frac{9}{13}-\frac{5}{9}.\frac{3}{13}\) ;

\(C=\left (\frac{67}{111}+\frac{2}{33}-\frac{15}{117} \right ).\left (\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{12} \right )\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(A= \frac{7}{19}.\left (\frac{8}{11}+\frac{3}{11} \right )+\frac{12}{19}=\frac{7}{19}.1 +\frac{12}{19}=1\).

\(B=\frac{5}{9}.\left (\frac{7}{13}+\frac{9}{13}-\frac{3}{13} \right )=\frac{5}{9}.\frac{7+9-3}{13}=\frac{5}{9}.\frac{13}{13}=\frac{5}{9}.\)

\(C=\left (\frac{67}{111}+\frac{2}{33}-\frac{15}{117} \right ).\left (\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{12} \right )\)

\(=\left (\frac{67}{111}+\frac{2}{33}-\frac{15}{117} \right ).\frac{4-3-1}{12}=\left (\frac{67}{111}+\frac{2}{33}-\frac{15}{117} \right ).0=0\)

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 76 trang 39 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  Bài 11.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Chứng tỏ rằng :

       \(\dfrac{1}{101}+\dfrac{1}{102}+.....+\dfrac{1}{299}+\dfrac{1}{300}>\dfrac{2}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  minh dương
  Bài 11.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Tính tích \(P=\left(1-\dfrac{1}{2}\right).\left(1-\dfrac{1}{3}\right).\left(1-\dfrac{1}{4}\right).....\left(1-\dfrac{1}{99}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 11.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Giá trị của biểu thức :

  \(A=\dfrac{-3}{5}.\dfrac{1}{9}+\dfrac{2}{15}.\left(-7\right)+\dfrac{12}{-7}.\dfrac{-7}{6}\) là :

  (A) -2                 (B) 2                 (C) -1               (D) 1

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ
  Bài 11.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức minh họa tính chất kết hợp của phép nhân phân số đó là :

  (A) \(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{5}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{5}\)                                   (B) \(\left(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{5}\right).\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{3}.\left(\dfrac{1}{5}.\dfrac{1}{2}\right)\)

  (C) \(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{3}.\left(\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{2}\right)\)                 (D) \(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{5}.\dfrac{1}{2}=\left(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{5}\right).\left(\dfrac{1}{3}.\dfrac{1}{2}\right)\)

  Hãy chọn đáp án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi
  Bài 95* (Sách bài tập - tập 2 - trang 28)

  Tính nhanh :

  \(M=\dfrac{2}{3.5}+\dfrac{2}{5.7}+\dfrac{2}{7.9}+....+\dfrac{2}{97.99}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 94 (Sách bài tập - tập 2 - trang 27)

  Tính giá trị các biểu thức :

  \(A=\dfrac{1^2}{1.2}.\dfrac{2^2}{2.3}.\dfrac{3^2}{3.4}.\dfrac{4^2}{4.5}\)                          \(B=\dfrac{2^2}{1.3}.\dfrac{3^2}{2.4}.\dfrac{4^2}{3.5}.\dfrac{5^2}{4.6}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1