ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Toán 12 Bài 2 Cộng, trừ và nhân số phức

Bài tập trắc nghiệm Toán 12 Bài 2 về Cộng, trừ và nhân số phức online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (18 câu):

  • A. Hiệu của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số thuần ảo
  • B. Tích của một số phức và số phức liên hợp của nó là một số ảo
  • C. Điểm \(M\left( {a,b} \right)\) trong một hệ tọa độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức \(z = a + bi\)
  • D. Môđun của số phức \(z = a + bi\) là \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}}\)
  • A. m=1
  • B. m=2
  • C. m=-2
  • D.  \(m = \pm 1\)
   
   
 • Câu 3:

  Cho số phức z, biết \(z - \left( {2 + 3i} \right)\bar z = 1 - 9i\). Tìm phần ảo của số phức z.

  • A. -1
  • B. -2
  • C. 1
  • D. 2
  • A. \(\left| \omega \right| = 4\)
  • B.  \(\left| \omega \right| = 2\sqrt 2\)
  • C.  \(\left| \omega \right| = \sqrt {10}\)
  • D.  \(\left| \omega \right| = 2\)
 • Câu 5:

  Tìm số phức z thỏa mãn \(z + z.\overline z = \frac{i}{2}\).

  • A.  \(z = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\)
  • B.  \(z = - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\)
  • C.  \(z= \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\)
  • D.  \(z = - \frac{1}{2}i\)
 • Câu 6:

  Số phức z = 2-3i có điểm biểu diễn là :

  • A. (2;3)
  • B. (-2;-3)
  • C. (2;-3)
  • D. (-2;3)
 • Câu 7:

  Số phức z = 6+7i. Số phức liên hợp của z  có điểm biểu diễn là:

  • A. (6;7)
  • B. (6;-7)
  • C. (-6;7)
  • D. (-6;-7)
 • Câu 8:

  Số phức z = a+bi . Số z + \(\overline z \) luôn là :

  • A. Số thực
  • B. Số ảo
  • C. 0
  • D. 2
 • Câu 9:

  Số phức z = a+bi , b\(\ne\)0 . Số z-\(\overline z \)luôn là :

  • A. Số thực
  • B. Số ảo
  • C. 0
  • D. i
 • Câu 10:

  Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 2+5i và B là điểm biểu diễn của số phức z = -2-5i

  Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

  • A. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục hoành 
  • B. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục tung 
  • C. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ  O
  • D. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng y=x 
 • Câu 11:

  Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 3+2i và B là điểm biểu diễn của số phức  \(\overline z \) = 3-2i

  Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

  • A. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục hoành 
  • B. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục tung 
  • C. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ  O
  • D. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng y=x 
 • Câu 12:

  Phần thực và phần ảo của số phức z = (3 + 4i)(4 - 3i) + (2 - i)(3 + 2i) là

  • A. 32 và 8i 
  • B. 32 và 8    
  • C. 18 và -14
  • D.  32 và -8
 • Câu 13:

  Cho hai số phức z= - 3 + 4i, z2 = 4 - 3i . Môđun của số phức z = z1 + z2 + z1. z2 là

  • A. 27
  • B. \(\sqrt {27} \)
  • C. \(\sqrt {677} \)
  • D. 677
  • A. 1
  • B. \(\sqrt {13} \)
  • C. 5
  • D. 13
 • Câu 15:

  Số phức z = (1 - i)3 bằng

  • A. 1+i
  • B. -2-2i
  • C. -2+2i
  • D. 4+4i
  • A. -2
  • B. 2
  • C. -2i
  • D. 2i
  • A. 0
  • B. 1
  • C. \(\sqrt 2\)
  • D. \(\sqrt 3 \)
  • A. Đường tròn tâm I(1; -2) bán kính R = 2
  • B. Đường tròn tâm I(1; -2) bán kính R = 4
  • C. Đường tròn tâm I(-1; 2) bán kính R = 2
  • D. Đường tròn tâm I(-1; 2) bán kính R = 4
 

 

 

YOMEDIA
1=>1