YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.2 trang 9 SBT Hình học 12

Giải bài 1.2 tr 9 SBT Hình học 12

Cho lăng trụ ABC.A′B′C′. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AA′, BB′, CC′. Chứng minh rằng các lăng trụ ABC.EFG và EFG.A′B′C′ bằng nhau.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì E, F, G lần lượt là trung điểm của AA′, BB′, CC′ nên ta có:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
{T_{\overrightarrow {AE} }}(A) = E\\
{T_{\overrightarrow {AE} }}(B) = F\\
{T_{\overrightarrow {AE} }}(C) = G\\
{T_{\overrightarrow {AE} }}(E) = A'\\
{T_{\overrightarrow {AE} }}(F) = B'\\
{T_{\overrightarrow {AE} }}(G) = C'
\end{array}\)

\( \Rightarrow {T_{\overrightarrow {AE} }}(ABC.EFG) = EFG.A'B'C'\)

Vậy lăng trụ ABC.EFG và EFG.A′B′C′ bằng nhau.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 9 SBT Hình học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON