ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hình học 12 Chương 1 Bài 1 Khái niệm về khối đa diện

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 12 Chương 1 Bài 1 Khái niệm về khối đa diện sẽ giúp các em ôn tập lại các định lý, tính chất cần nhớ của bài học, đồng thời phát hiện những vẫn đề chưa nắm được để có biện pháp ôn tập kịp thời.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

 • Câu 1:

  Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây?

  • A. 2015
  • B. 2017
  • C.  2018
  • D. 2016
 • Câu 2:

  Hình chóp có 2017 đỉnh thì có bao nhiêu mặt?

  • A. 2016
  • B. 4032
  • C.  2018
  • D. 2017
   
   
 • Câu 3:

  Cho bốn hình sau đây:

  Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. Khối đa diện A không phải là khối đa diện đều
  • B. Khối đa diện B là khối đa diện lồi
  • C. Khối đa diện C là khối đa diện lồi
  • D. Cả 4 khối đa diện A, B, C, D đều là khối đa diện lồi.
 • Câu 4:

  Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

   

  • A. Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt của khối đa diện.
  • B. Hai mặt bất kì của khối đa diện luôn có ít nhất một điểm chung.
  • C. Mỗi đỉnh của khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.
  • D. Mỗi mặt của khối đa diện có ít nhất ba cạnh.
 • Câu 5:

  Hình nào sau đây không phải là hình đa diện?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
 • Câu 6:

  Cho hình chóp S.ABC có SA=a, \(SB = a\sqrt 2 ;SC = a\sqrt 3 \). Tính thể tích lớn nhất V.max của khối chóp đã cho.

  • A. \({V_{\max }} = {a^3}\sqrt 6 .\)
  • B. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{2}.\)
  • C. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{3}.\)
  • D. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{6}.\)
 • Câu 7:

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có độ dài đường chéo \(AC' = \sqrt {18} .\) Gọi S là diện tích toàn phần của hình hộp đã cho. Tìm giá trị lớn nhất S.max của S.

  • A. \(36\sqrt 3 \)
  • B. \(18\sqrt 3 \)
  • C. 18
  • D. 36
  • A. Tồn tại một hình đa diện có số mặt lớn hơn số cạnh
  • B. Tồn tại một hình đa diện có số mặt lớn hơn số đỉnh
  • C. Trong một hình đa diện số mặt luôn lớn hơn hoặc bằng số đỉnh
  • D. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh lớn hơn số cạnh
  • A. Số mặt và số đỉnh của nó bằng nhau
  • B. Số mặt và số cạnh của nó bằng nhau
  • C. Số mặt của nó là một số chẵn
  • D. Số mặt của nó là một số lẻ
  • A. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng 7
  • B. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh nhỏ hơn 7
  • C. Số cạnh của một hình đa diện luôn lớn hơn hoặc bằng 6
  • D. Tồn tại một hình đa diện có số cạnh lớn hơn 7
  • A. d>m
  • B. d<m
  • C. d=m
  • D. d+m=c
  • A. 2 mặt 
  • B. 3 mặt 
  • C. 4 mặt 
  • D. 5 mặt 
 

 

 

YOMEDIA
1=>1