RANDOM

Bài tập 1.3 trang 9 SBT Toán 12

Giải bài 1.3 tr 9 SBT Hình học 12

Chia hình chóp tứ giác đều thành tám hình chóp bằng nhau.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi O = AC ∩ BD, các điểm M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của mỗi đoạn thẳng AB, BC, CD, DA.

Khi đó các tam giác AOM, BOM, BON, CON, COP, DOP, DOQ, AOQ bằng nhau.

Ta chứng minh các hình chóp S.AOM, S.BOM, S.BON, S.CON, S.COP, S.DOP, S.DOQ, S.AOQ bằng nhau.

Xét hai hình chóp S.AOM và S.BOM có SA = SB, AO = BO, AM = BM, SO chung và SM chung, OM chung.

Do đó hai tứ diện có các cạnh tương ứng bằng nhau thì bằng nhau.

Tương tự ta có 8 hình chóp bằng nhau.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 9 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA