ADMICRO
UREKA

Bài tập 1.34 trang 32 SBT Hình học 10

Giải bài 1.34 tr 32 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC.

a) Tìm điểm K sao cho \(\overrightarrow {KA}  + 2\overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \).

b) Tìm điểm M sao cho \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {KA}  + 2\overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \\
 \Leftrightarrow \left( {\overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB} } \right) + \left( {\overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {BC} } \right) = \overrightarrow 0 \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {KC}  = \overrightarrow 0 
\end{array}\)

\( \Leftrightarrow K\) là trọng tâm tam giác ABC.

b) \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow 2\overrightarrow {MI}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \) (I là trung điểm của AB)

Hay \(\overrightarrow {MI}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow M\) là trung điểm của IC.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.34 trang 32 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF