YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 70 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 70 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng: quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

Quần thể  Tần số kiểu gen AA Tần số kiểu gen Aa Tần số kiểu gen aa
1 1 0 0
2 0 1 0
3 0 0 1
4 0,2 0,5 0,3

A. quần thể 1 và 2

B. quần thể 3 và 4

c. quần thể 2 và 4

D. quần thể 1 và 3

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Quần thể cân bằng khi: p2+ 2pq+ q2 = 1

Quần thể 1: 12+ 0+ 0= 1 ⇒ Cân bằng

Quần thể 2: 0+ 0+ 0 # 1 ⇒ không cân bằng

Quần thể 3: 0+ 0+ 12 = 1 ⇒ Cân bằng

Quần thể 4:(0, 452)+ 2x 0,2x 0,3 + (0,552) # 1 ⇒ không cân bằng

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 70 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON