Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 75 sách GK Hóa lớp 11

Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?

A. Phản ứng thu nhiệt.

B. Phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.

D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.

Gợi ý trả lời bài 3

Nhận định & Phương pháp

Đối với câu trắc nghiệm ta chú ý khai thác 4 đáp án. Ở câu trên, ta thấy trong 4 đáp án có 2 ý đối lập nhau. Như vậy ý C, D chắc chắn đúng.

Hướng dẫn:

Phương trình phản ứng: 2CO + O2 → 2CO2

Đây là phản ứng tỏa nhiệt

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ