YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 88 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 88 SGK Hóa học 11 nâng cao

Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm N2,CO và CO2, biết rằng khi cho 10 lít (đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dư nước vôi trong, rồi qua đồng (II) oxit dư đốt nóng, thì thu được 10,0g kết tủa và 6,4g đồng. Nếu cũng lấy 10,0 lít (đktc) hỗn hợp khí đó cho đi qua ống đựng đồng (II) axit dư đốt nóng, rồi đi qua một lượng dư nước vôi trong thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

nCaCO3 = 0,1 mol; nCu = 0,1 mol

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O  (1)

                  0,1           0,1

CuO + CO →  Cu + CO2      (2)

             0,1      0,1 mol

Theo pt (1): nCO2 = nCaCO3 = 0,1 mol

Theo pt (2): nCO = nCu = 0,1 mol

Trong 10 lít hỗn hợp khí đó có:

0,1 mol khí CO2; 0,1 mol khí CO

nCO2 = nCO = 0,1 mol

⇒ \(\% {V_{C{O_2}}} = \% {V_{CO}} = \frac{{0,1.22,4}}{{10}}.100\%  = 22,4\% \)

%VN= 100 - (22,4 + 22,4 0 = 55,2%

- Cho hỗn hợp qua CuO sau đó cho qua dung dịch Ca(OH)2 

PTHH: CuO + CO →  Cu + CO2    (1')

                         0,1               0,1 mol

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O  (2')

                 (0,1 +0,1)                0,2

Theo pt (1'): nCO2 = nCO = 0,1 mol

Tổng số mol CO2 = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol

Khối lượng kết tủa thu được: 0,2.100 = 20 gam

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 88 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON