YOMEDIA
NONE

Bài tập 16.5 trang 24 SBT Hóa học 11

Bài tập 16.5 trang 24 SBT Hóa học 11

Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-) vào trường hợp nào không có phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất sau đây :

  CO2 (k) (NH4)2CO(dd) NaHCO(dd) Ba(HCO3)(dd)
Na2SO(dd)        
NaOH (dd)        
BaCl(dd)        
CaO (r)        
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.5

  CO2 (k) (NH4)2CO(dd) NaHCO(dd) Ba(HCO3)(dd)
Na2SO(dd) - - - +
NaOH (dd)

+

+ + +
BaCl(dd) - + - _
CaO (r) + + + +

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.5 trang 24 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON