YOMEDIA

Bài tập 6 trang 75 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 75 sách GK Hóa lớp 11

Nung 52,65 g CaCO3 ở 1000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Muối khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

CaCO3  → CaO + CO2

\(n_{CO_{2}} =n_{CaCO_{3}} = \frac{52,65}{100} = 0,5265 \ (mol)\)

Vì phản ứng trên có H = 95 % nên  thực tế thu được:

\(n_{CO_{2}} = \frac{0,5265 .95}{100} = 0,5 \ mol\)

Ta có nNaOH = 0,5000 x 1,800 = 0,900 (mol)

Tỉ lệ số mol giữa NaOH và CO2 : 1 < \(\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \frac{{0,9}}{{0,5}}\) < 2

Gọi số mol của CO2 lần lượt ở phương trình (1) và (2) là x và y (mol)

Do đó, phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

CO2       +    2NaOH      →     Na2CO3 + H2O (1)

x   →            2x     →             x

CO2        +       NaOH    →    NaHCO3 (2)

y   →               y   →              y

Ta có hệ phương trình:

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x + y = 0,500}\\
{2x + y = 0,900}
\end{array}} \right.\\
 \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0,4}\\
{y = 0,1}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Từ đó tính ra được khối lượng NaHCO3 là 8,434 g và khối lượng của Na2CO3 là 42,38 g

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 75 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Tay Thu

  Khử 4,64 gam hỗn hợp X gồm các oxit MgO, Feo, Fe3O4, Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được m gam hỗn hợp rắn Y và khí Z. Khí Z dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 1,97 gam kết tủa. Gía trị của m là:

  A. 4,84g

  B. 4,40g

  C. 4,48g

  D. 4,68g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  co2 thải ra từ những quá trình nào gây tác hại gì ???

  GIÚP EM VỚI MỌI NGƯỜI :(

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  BÀI 1: 1 bình kín chức 15 lít mol Ca(OH)2 0,01M. Sục vào bình lượng CO2 có gia strij biến thiên trong khoảng từ 0,02 <= nco2 <= 0,12 mol. khối lượng kết tủa (gam) thu được biến thiên trong khoảng nào ?

  BÀI 2: V lít khí CO2 hấp thụ hết hoàn toàn vào Ca(OH)2 dư, kết thúc phản ứng ta thấy khối lượng dung dịch Ca(OH)2 giảm 5,6 gam và thu đc a gam kết tủa. tìm a. V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  cho 6,72l khí CO2 tác dụng với dung địch NaOH dư tạo ra muối trung hòa

  a. tính khối lượng NaOH đã dùng trên để tạo ra muối trung hòa

  b. cho 0,2 mol NaOH tác dụng với CuCl2 thu được kết tủa X .Nung kết tủa X đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y . Tính khối lượng chất rắn Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Câu 1 cho 3,36l khí Co2 vào 100ml dung dịch NaOH 1M . Xác định muối thu được sau phản ứng và tính khối lượng mỗi muối?

  Câu2: Cho 2,24l khí Co2 vào 200ml dung dịch NaOH 0,5M. Xác định muối và tính khối lượng muối sau phản ứng?

  Câu 3: Sục 4,4l Co2 vào 200 ml dung dịch NaOH 0,5 mol. xác định muối và tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  1. Khử hoàn toàn 10g hỗn hợp cuo và pbo bằng CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra dẫn qua dd ca(oh)2 dư thu được 10g kết tủa. Tính khối lượng cu và pb thu được sau phản ứng?

  2. Cho khí CO khử hỗn hợp feo, fe2o3, fe3o4 thu được 4,48l khí CO2 (dktc) thoát ra. Tính thể tích CO đã tham gia vao phan ứng?

  3. Khử 16g hỗn hợp các oxit kim loại: feo, fe2o3, fe3o4, cuo và pbo bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được là 11,2g. Tính thể tích khí CO đã tham gia vào phản ứng (dktc)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Khi nung đến hoàn toàn 20g quặng đôloomit CaCo3.MgCo3 thoát ra 5.6lit khí ( ở 0*C và 0.8atm). Hàm lượng %CaCo3.MgCo3 trong quặng la?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA