YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 37 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 37 sách GK Hóa lớp 11

Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết các phương trình hóa học:

Khí A (+H2O)→ Dung dịch A (+ HCl) → B + (NaOH)→ Khí A + (HNO3) →  C (to)→ D + H2O

Biết rằng A là hợp chất của nitơ.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Các chất A, B, C, D lần lượt là:

A: NH3      

B: NH4Cl     

C: NH4NO  

D: N2O

Các phương trình hóa học xảy ra là:

(1) Khí NH3 tan trong nước tạo dung dịch amoniac

(2) NH3 + HCl → NH4Cl

(3) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 (khí) + H2O

(4) NH3 + HNO3 → NH4NO3

(5) NH4NO3  N2O + 2H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 37 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON