YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao

Nêu tính chất hóa học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao người ta nói amoniac là một bazơ yếu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Tính chất hóa học của NH3

Tính bazơ yếu:

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

NH3 + HCl → NH4Cl (bốc khói trắng)

AlCl+  3NH+ H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Cu(NO3) +   2NH +  H2O →  Cu(OH)2↓  +  2NH4Cl

Khả năng tạo phức:

Cu(OH)2 + 4NH→ [Cu(NH3)4](OH)2

                                 dung dịch xanh thẫm

Tính khử:

2NH+ 3CuO → (to)

3Cu  +   N  +  3H2O   (2N3--6e → N2)

2NH3  +  3Cl2 → N2  +  6HCl   (2N3--6e → N)

Ứng dụng

NH3 được sử dụng để làm sản xuất HNO3 phân bón, điều chế N2H4 làm nhiên liệu cho tên lửa.

NH3 lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

NHlà một bazơ yếu.

Với cùng nồng độ thì nồng độ OHdo NHtạo thành nhỏ hơn nhiều so với NaOH. NH3 bị bazơ đẩy ra khỏi dung dịch muối → NH3 là một bazơ yếu.

NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 ↑ + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON