Bài tập 2 trang 10 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 10 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình điện li của các chất sau:

a) Các axit yếu: H2S, H2CO3.      

b) Bazơ mạnh: LiOH.       

c) Các muối: K2CO3, NaClO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2.

Gợi ý trả lời bài 2

Phương trình điện li:

a) H2S là axit hai nấc nên:

H2S   H+ + HS-  

HS-       H+ + S2-

H2CO3 là axit hai nấc nên:

H2CO3  H+ + HCO3-

HCO3-  H+ + CO32-

b) LiOH → Li+ + OH-

c)

K2CO3 → 2K+ + CO32-;

 NaClO → Na+ + ClO-

NaHS → Na+ + HS-:          

HS-  H+ + S2-

d)

Sn(OH)2  Sn2++ 2OH-;

H2SnO2  2H+ + SnO22-.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 10 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ