YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Kết luận nào dưới đây là đúng theo thuyết A-rê-ni-ut?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidro và phân li ra H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Theo Arêniut:

Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation 

Vậy nên kết luận đúng là C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro và phân li ra trong nước là axit.

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON