YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit, bazơ hay lưỡng tính theo thuyết Bron – Stêt: HI, CH3COO-, H2PO4-, PO43-; NH3, S2-, HPO42-. Giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

- Axit: HI.

HI + H2O → H3O+ + I-

- Bazơ: CH3COO-, S2-, PO43-; NH3

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

PO43- + H2O ⇔ HPO42- + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

- Lưỡng tính: HPO42-, H2PO4-

HPO42- + H2O ⇔ PO43- + H3O+

HPO42- + H2O ⇔ H2PO4- + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON