YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ là gì? Lấy ví dụ.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Axit:

CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

([{K_a} = \frac{{[C{H_3}CO{O^ - }][{H^ + }]}}{{[C{H_3}COOH]}}\)

pKa = -lgKa

Ka phụ thuộc vào bản chất của axit và nhiệt độ. Giá trị Ka càng nhỏ (hay pKa càng lớn), lực axit của nó càng yếu

Bazo:

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

\({K_b} = \frac{{[N{H_4}^ + ][O{H^ - }]}}{{[N{H_3}]}}\)

pKb = -lgKb

Ka phụ thuộc vào bản chất của bazo và nhiệt độ. Giá trị Kb càng nhỏ (hay pKb càng lớn), lực bazo của nó càng yế

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON