YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Có hai dung dịch sau :

a) CH3COOH 0,10M (Ka = 1,75.10-5). Tính nồng độ mol của ion H+

b) NH3 0,10M (Kb = 1,80.10-5). Tính nồng độ mol của ion OH-

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

a) Xét 1 lít dung dịch CH3COOH.

                        CH3COOH ⇔ CH3COO+ H+

Trước điện li:      0,1                    0             0

Điện li:                  x                      x             x

Sau điện li:        (0,1-x)                x              x

Ta có :

\({{K_a} = \frac{{[CH_3^{}CO{O^ - }][{H^ + }]}}{{[C{H_3}COOH]}} = 1,{{75.10}^{ - 5}}}\)

\({ \to \frac{{x.x}}{{(0,1 - x)}} = 1,{{75.10}^{ - 5}}}\)

Vì x << 0,1 ⇒ (0,1 – x) ≈ 0,1 ⇒ x.x = 0,1.1,75.10-5 = 1,75.10-6

⇒ x = 1,32.10-3

⇒ [H+] = 1,32.10-3 mol/lít

b) Xét 1 lít dung dịch NH3

                               NH+ H2O ⇔ NH4 + OH-

Trước phản ứng:    0,1       0           0

Phản ứng:                x          x          x

Cân bằng:             (0,1 -x)   x          x

Ta có:

\({K = \frac{{[NH_4^ + ][O{H^ - }]}}{{[N{H_3}]}} = 1,{{8.10}^{ - 5}}}\)

\({ \to \frac{{x.x}}{{(0,1 - x)}} = 1,{{8.10}^{ - 5}}}\)

Vì x << 0,1 ⇒ (0,1 – x) ≈ 0,1 ⇒ x2 = 1,8.10-6

⇒ x = 1,34.10-3

⇒ [OH-] = 1,34.10-3 mol/lít.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Choco Choco

  Cho : 50 ml dd HNO3 0,1 M (dd A), 100 ml dd Ba(OH)2 0,05M  (dd B)

  1. Viết phương trình điện li của HNO3; Ba(OH)2.
  2. Tính pH của dd A và dd B.
  3. Tính pH khi trộn lẫn dd A và dd B.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Anh/chị giúp em làm bài này vs

  Một dd chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3?

  a, Khi thêm (a+ b ) mol CaCl2 hoặc (a+b) mol Ca(OH)2. tính khối lượng kết tuả trong từng trường hợp 

  b, Tính khối lượng kết tủa khi a = 0,1 mol ; b = 0,2 mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  ai giúp em làm btvn này với ạ...

  Một dung dịch A chứa a (mol) K+, b (mol) NH4+, c (mol) HCO3-, d (mol) SO42- (không kể ion H+ và OH- của nước ) cho thêm (c+d+e) (mol) Ba(OH)2 vào dung dịch A thu được dung dịch X, khí Y và kết tủa Z. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn , tìm biểu thức liên hệ a, b, c, d, e trong dung dịch A và X?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Chia 19,8 gam Zn(OH)2 thành 2 phần bằng nhau.

  Phần 1: Cho tác dụng với 150ml dung dịch H2SO4 1M. Tính khối lượng muối tạo thành.

  Phần 2: Cho tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  anh/chị help me vs vs vs...

  Trộn lẫn 100ml dung dịch AlCl3 1M với 200ml dung dịch BaCl2 2M và 300ml dung dịch KNO3 0,5M.

  Tính nồng độ mol/l các ion có trong dung dịch thu được sau khi trộn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Tính nồng độ mol/l của các ion trong các trường hợp sau:

  Dung dịch CH3COOH 0,01M, độ điện li \(\alpha\) = 4,25%

  Dung dịch CH3COOH 0,1M, độ điện li \(\alpha\)= 1,34%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen thi quynh

  em muon hoi hoa hoc11

  cho m g fe vào bình chứa dd  gồm h2so4 và hno3 thu được dd x và 1,12 l khi no them h2so4 du  vao binh  thu duoc 0,448 l no va dd y   dd y hoa tan het 2,08 g cu (khong co sp khu no3- tinh m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Ngân

  Hoà tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Fe3O4 và Al2O3 bằng dung dịch chứa x mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3 thu được dung dịch Y, hỗn hợp khí Z gồm 0,1 mol NO2 và 0,04 mol NO (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

  - Phần 1: Phản ứng với dung dịch NaOH 1M đến khi khối lượng kết tủa không thay đổi nữa thì vừa hết V ml, thu được 7,49 gam một chất kết tủa.

  - Phần 2: Phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 30,79 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  Giá trị của V là: A. 420 B. 450 C. 400 D. 360v

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Mọi người cho em hỏi câu này với ạ.

  Cho các cặp dung dịch sau:

  (1) BaCl2 và Na2CO3

   (2) NaOH và AlCl3

   (3) BaCl2 và NaHSO4

   (4) Ba(OH)2 và H2SO4

   (5) AlCl3 và K2CO3

   (6) Pb(NO3)2 và H2S

  Những cặp nào xảy ra phản ứng khi trộn các dung dịch trong từng cặp với nhau?

  A. 1, 2, 3, 4, 5, 6.           B. 1, 2, 4, 5, 6.           C. 1, 2, 4, 6.     D. 1, 2, 4, 5.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON