ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch: K2CO3, NaClO, Na2HPO4, Na3PO4, Na2S, NaHS, Sn(OH)2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Phương trình điện li:

K2CO3 → 2K+ + CO32-

Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

Na2S → 2Na+ + S2-

Sn(OH)2 ⇔ Sn2+ + 2OH-

NaClO → Na+ + ClO-

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

NaHS → Na+ + HS-

H2SnO2 ⇔ 2H+ + SnO22-

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1